یکشنبه 19 اسفند 1386

تا جایی که یادمه چند بار واکسن لعنتی غرورمو زدم. پس جای هیچ نگرانی نیست.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: هر چیزی یا کسی ارزشه زیر پا گذاشتن غرورُ نداره.