چهارشنبه 6 شهریور 1387

صبح از خواب بیدار می شم. یه پیغام دارم. می خونم. لبخند میاد رو لبام.

شارژ می شم. بر خلاف این چند وقته حسابی صبحونه می خورم، در حد انفجار.

میرم شرکت. یه پیغام دیگه. کیفور می شم. انرژی، انرژی ناب.

میرم سر پروژه. کارا خوب پیش نمیره. با یه جمله همه چیزو فراموش میکنم. خستگی ها فقط با یه اصطلاح مخصوص تموم میشن.

شب موقع خواب تمام پیفاما رو به یادم میارم و ...

حس میکنم چیزی بدست اوردم که از دست دادنش مثل از دست دادن جونمه!