جمعه 22 شهریور 1387

 آن زمان که سکوت همه جا را تیره کرده بود

    آن هنگام که خواب همه را کورتر و کرتر کرده بود 

       آن وقت که صدای لذت زن همسایه با اذان نفرت انگیز صبح ادغام شده بود

          آن دم که گویی گربه ها هم قصد روزه گرفتن دارند و پی سحری در زباله ها می گشتند

  

عاشق آزرده دلتنگ بود 

         سیل اشک جاری بود 

                گلی برای پرپر کردن نبود  

                   اما مو برای کشیدن و کندن بسیار بود 

                      

همان بهتر که هیچ چشم بینایی آنجا نبود 

       که اگر بود، بعد آن غوغای درون دیگر تنها یک راز نبود. 

 

دلم آهنگ مرد دریا ( seemann ) رامشتاین رو میخواد.