دوشنبه 11 شهریور 1387

همه چیز تو چهار هفته به وجود اومد. 

همه قرار ها و دلتنگی ها تو چهار ساعت به پایان رسید. 

 

چهار سال دیگه دوباره اوضاع عادی میشه.درست بعد المپیک لندن. 

 

پ ن: همیشه از چهار و چهار شنبه و هرچی که توش چهار داشته بدم میومده.

پ ن: می خوام به یاد اون شب زمستان و گرگ هار بخونم. 

پ ن: دخترک لاغر گفت: چهار سال که منتظرتم. 24 ساعت نشد که مجبور شدم چهار سال منتظر دل-آرام بمونم. 

پ ن: حالم بده. خوشی به ما نیومده.