شنبه 12 مرداد 1387

دروغ ها چه راحت باور می شوند.

پشت گوش ها چه راحت مخملی می شوند.

توهین ها چه راحت شنیده می شوند.

و چه راحت من دیگر من نیستم.