شنبه 16 شهریور 1387

مردم ایران طی این سالها از بدبختی رنگ و رویشان زرد جلوه می کرد. 

طی این یک ماه هم زرد تر. 

 

نمی دانم از کی تا حالا جیره بندی غذا آن هم به احمقانه ترین روش، انسان را به خدا ( که آن را هم احمقانه در ذهنش پرورانده ) نزدیک می کند.  

 

این بیست و اندی روز واسه هر کس خوشی اورده، ارمغانش واسه من جز فحش، تاسف خوردن و عصبانیت نبوده!

 

هی گوسفند آنقدر نخور تا بمیری ولی به من کاری نداشته باش که ... . 

 

پ ن: کی گفته من آدم متعصبی هستم!