سه‌شنبه 5 شهریور 1387

سلام. خوبین؟

چند روزه که شبا میرم خونه بابابزرگم(پدری).

دیشب داشت از اصل و نسبمون صحبت می کرد منم هی ذوق میکردم.

میگفت که بابابزرگش بزرگتر تمام شهر بوده و با ناصرالدین شاه برو بیا داشته(حالا نمی شد با کوروش بزرگ برو بیا میداشت).

از مامان بزرگم میگفت.(من مامان بزرگم خیلی ملک داره)گفت: از من به گوش بگیر،هیچ وقت زن پولدار نگیری که مثل من بد بخت نشی .

یه چیزی گفت که نمیدونم درست گفت یا نه شما نظر بدین.گفت: من هرچی دارم از بخشش به دیگران دارم.بخشش بزرگی و احترام میاره.