جمعه 11 بهمن 1387

از زندان آزاد شدم اما ... 

شاید در زندان آزاد تر بودم. 

 

دو تا سوال ذهنمو مشغول کرده: 

1- چه کسی اهمیت میده؟ 

2- اگه کسی اهمیت بده، دلیلش چیه؟