چهارشنبه 1 اسفند 1386

آدمهایی که همیشه ظاهر بد هر چیزو میبینن مثل مگس هستند که روی گند و کثافت میشینه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: من مگس هستم.