چهارشنبه 5 تیر 1387

آیا من همان کسی هستم که می‌اندیشم؟

آیا دیگران همان کسانی هستند که من می‌اندیشم؟

پ ن: آیا تا به حال اندیشیده ام؟