شنبه 1 تیر 1387

عجب روزگاریست!!!

دیگر جنده ها هم باکره بودن را ۳۰۰ هزار تومان میخرند.

شر نوشت: ما شعورمان را به مزایده گذاشتیم.

قیمت پایه: دو عدد بوسه!