سه‌شنبه 21 خرداد 1387

اى کسانى که ایمان آورده اید، داخل اتاقهاى پیامبر مشوید، مگر آنکه برای خوردن طعامى به شما اجازه داده شود، آن هم بى آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید، ولى هنگامى که دعوت شدید داخل گردید، و وقتى غذا خوردید پراکنده شوید بى آنکه سرگرم سخنى گردید .این رفتار شما پیامبر را مى رنجاند ولی او از شما شرم مى دارد و چیزی نمیگوید، و حال آنکه خدا از حقگویی شرم نمى کند، و چون از زنان پیامبر چیزى خواستید از پشت پرده از آنان بخواهید، این براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاکیزه تر است، و شما حق ندارید رسول خدا را برنجانید، و مطلقا نباید زنانش را پس از مرگ او به نکاح خود درآورید، چرا که اینکار نزد خدا همواره گناهی بزرگ است.

 << قرآن، سوره احزاب، آیه ۵۳ >>

پ‌ن ۱ : عجب برنامه زندگیه

پ‌ن ۲ : عجب کلام خداییه

پ‌ن ۳ : عجب از جمال شماست!