شنبه 28 اردیبهشت 1387

پرسپولیس قهرمان میشه

خدا میدونه که حقشه

به لطف یزدان و بچه ها

پرسپولیس قهرمان میشه

پرسپولیس قهرمان میشه

------------

خوشحالم. خیلی خیلی خوشحال