شنبه 7 اردیبهشت 1387

من، عاشق کله پاچه

من، عاشق متالیکا

من، عاشق موهای لخت

من، دوستدار صداقت

من، دوستدار سیبیل جیمز آلن هتفیلد

من، دوستدار گل ژونکی

من، بی تفاوت نسبت به قیمت گوجه فرنگی

من، بی تفاوت نسبت به فحش خواهر و مادر

من، بی تفاوت نسبت به حکومت آ.خ.و.ن.د.ی

من، متنفر از رپ مخصوصا رپ فارسی

من، متنفر از چشم های جرج واکر بوش

من، متنفر از سروش عاشق