پنج‌شنبه 29 فروردین 1387

گفته اند که در جوامع مردم دو نوع دیدگاه نسبت به یکدیگر دارند:

۱.همه افراد خوبند مگر اینکه خلافش ثابت بشه.

۲. همه افراد بدند مگر اینکه خلافش ثابت بشه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شما چطور به دیگران نگاه میکنید؟

پ ن: اتفاقی رخ داد و ما از دنیای موهومات بیرون آمدیم.