جمعه 16 فروردین 1387

تویی که ورژن جدید نماز خواندن را عرضه کردی

تویی که کم اشتها هم نیستی نه یکی نه دو تا شش تا

به چکمه ساق بلند گیر میدهی و به شش زن ***

 

و چه زیبا گفت خیام:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی          هر لحظه به دام دیگری پای بستی

گفتا شیخ هر آنچه که گویی هستم           لیکن آنچه که خود می نمایی هستی؟

 

 پ ن :شهرزاد عزیز باور کن جای بحث بسیار داره این پست

این که ما اونقدر پخمه هستیم که هیچ چیز مارو تحریک نمیکنه تا حتی یه تظاهرات کوچیک بکنیم جای بحث نداره

این که هیچ کس نمیگه چرا مثل هزار نفر دیگه این بابا رو سنگسار نمی‌کنند جای بحث نداره

...