چهارشنبه 22 اسفند 1386

همه ما این جمله معروفو شنیدیم:

"سیاست پدر و مادر نداره"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: روحانیون ما حرومزاده ... .