دوشنبه 13 اسفند 1386

از یک درخت بی برگ انتظار سرسبز شدن میرود اما سنگ همیشه سنگ است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: اگر درختی که هیچ اما اگر سنگی برای مفید بودن سنگ پا باش!