پنج‌شنبه 9 اسفند 1386

وقتی مجبور باشی برای نمره گرفتن از فلان دبیر مثل اَنتر هزار جور ملق بزنی همون قدر به خوشبختی نزدیکی که کُذت تو بینوایان بود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: بشین مثل آدم درستو بخون.