شنبه 4 اسفند 1386

اگه قدرت داشتم چند نژاد رو از زمین برمیداشتم

اول از اعراب شروع میکردم، بعد هم آفریقا رو عاری از انسان می‌کردم.

یه سر به مغول‌ها و چینی‌ها میزدم،

بعد هم یهودیا رو پخ پخ میکردم تا روح خدابیامرز آدلف هم شاد بشه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: خدا میدونست به خر شاخ نداد.