دوشنبه 29 بهمن 1386

همه محصول حواسپرتیه زن و مرد در یه لحظه ی هم آغوشی، یه لحظه غفلت، یه لحظه فراموشیند. آنجایی که زن و مرد به اوج لذت رسیدند و حیفشان می آید عشق بازیشان را قطع کنند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: به هنگام هم آغوشی به فکر آینده آدمی باشید که شاید نخواسته باشد پا به این دنیا بگذارد.