شنبه 27 بهمن 1386

آدمی طبیعتی دارد، سخت خودخواه و همین خودخواهی انگیزه بسیاری از کوششهای او در زندگی است.       

                                                 آدولف هیتلر - نبرد من - جلد اول - ص ۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: برای کامیابی خودخواهی را فراموش نکنید.