چهارشنبه 24 بهمن 1386

یا اینجا یه روستاست که فقط بزرگ شده یا غرب‌زدگی و احترام من به قانون خیلی احمقانه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نتیجه: احترام به قانون نوعی غرب‌زدگیه.